Arsip Tag: pelindung diri

Ayat 5 dan khasiatnya

ayat 5 dan khasiatnyaDoa mustajab kali ini mengetengahkan tentang ayat 5 dan khasiatnya.

Ayat 5 dan khasiatnya

Ayat lima ialah ayat-ayat yang diambil dari lima surah dalam Al-Quran:

Surah Al-Baqarah ayat 246.
Surah Ali-Imran ayat 181
Surah An-Nisaa ayat 77.
Surah Al-Maidah ayat 27.
Surah Ar-Rad ayat 16.

Setiap satu dari lima ayat itu terdapat sepuluh huruf QAF (kaf besar), sebab itulah ayat lima ini boleh juga disebut dengan Ayat Lima Puluh QAF.

1.Alam tara ilalmala-i min banii israa-liila min ba’di muusaaidz qaalu linnabiyyi lahu-mub’ats lanaa malikan nuqaatil fii sabiilil-laahi qaala hal ‘asaitum in kutiba ‘alaiku-mul qitaalu an laa tuqaatiluu qaaluu wa maa lanaa an laa nu qaatila fi sabiilillaahi wa qad ukhrijnaa min diyaarinaa wa abnaa-inaa, falammaa kutiba ‘alaihimul qitaalu tawallau illaa qaliillan-minhum wallaahu ‘aliimun bidl dlaalimiin.

Artinya : Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka:”Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah”.

Nabi mereka menjawab:”Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang.” Mereka menjawab:”Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?”.

Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang zalim. [Qs.Al-Baqarah :(246) ]

2.Laqad sami’ allaahu qaulal ladziina qaaluu innallaaha faqiirun wa nahnu aghniyaa-u sanaktubu maa qaaluu wa qatlahumul-anbiyaa-a bi ghairi haqqin wa naquulu dzuuquu a’dzaabal hariiqin.

Artinya : Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan:” Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya “.

Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan (kepada mereka):” Rasakanlah olehmu azab yang membakar.”[Qs.Ali-‘Imraan :(181) ]

3.Alam tara ilal ladziina qiila lahum kuffuu aidiyakum wa aqiimuush shalaata wa aatuz zajaata falammaa kutiba ‘alaihi mul qitaalu idzaa fariiqun minhum yakhsyaunan naasa kakhasy-yatillaahi au asyadda khasy-yatan wa qaaluu rabbanaa li ma tabta ‘alainaal qitaala laulaa akhkhartanaa ilaa alain qariibin qul mataa’ud dunyaa qaliilun wal aakhiratu khairun limanit taqaa wa laa tudl-lamuuna fatiilan.

Artinya : Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka:”Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!”

Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata:”Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami?

Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?” Katakanlah:”Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. [Qs.An-Nisaa’ :(77) ]

4.Watlu ‘alaihim naba-abnai aadama bil haqqi idz qarraba qurbaanan fa tuqubbila min ahadi himaa walam yutaqabbal minal -aakhari qaala laa aqtulannaka qalaa innamaa yataqabbalullaa hu minal muttaqiin.

Artinya : Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban,

maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil):”Aku pasti membunuhmu!”. Berkata Habil:”

Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”. [Qs.Al-Maaidah :(27) ]

5.Qul man rabbus samaawaati wal ardhi? Qul afattakhadztummin duunihii auliyaa-a laa yamlikuuna li anfusihim naf’an wa laa dlarram qul hal yastawill a’maa wal bashiiru amhal tastawidl dlulumaatu wan nuuruam ja’aluu lillaahisyurakaa-a khalaquu laihim qulillaahu khaaliqu kulli syai-in wa huwal waahidul wahhaaru.

Artinya :

Katakanlah:” Siapakah Tuhan langit dan bumi?”Jawabnya:” Allah “.

Katakanlah:” Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudharatan bagi diri mereka sendiri? “.

Katakanlah:” Adakah sama orang buta dan orang yang melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?”

Katakanlah:” Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa “.[Qs.AR-Ra’d :(16) ]

Ibnu Mas’ud r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w selalu membaca ayat lima ini baik beliau sedang berada dalam negeri atau sedang dalam perjalanan dalam peperangan.

Dalam peperangan beliau selalu dapat mengalahkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan selalu mendapat pertolongan ALLAH S.W.T.

Sayyidah Aisyah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w menerangkan bahawa bila ayat lima ditulis di dalam bejana, kemudian diisi air dan airnya diminum pada hari jumaat,

maka ALLAH akan menyembuhkan penyakitnya kemudian diisi hatinya dengan nur hidayah, keyakinan dan kasih sayang.

Bila selalu dibaca oleh seorang pemimpin, maka akan ditetapkan hatinya oleh ALLAH S.W.T dan diberi pengaruh serta kekuatan, dan patuh kepadanya semua orang-orang yang dipimpinnya.

Jika ditulis dan digantungkan pada hujung senjata untuk menghadapi musuh dalam pertempuran, maka ALLAH akan memecah-belahkan kekuatan musuh.

Jika menghadap raja yang kejam, ia akan terpelihara dari kekejamannya dan tipu dayanya. Ayat lima adalah dinding dari kejahatan manusia dan jin serta syaitan.

Salman Al-Farsi r.a berkata: Rasulullah s.a.w mengajarkan kepadaku ayat lima kemudian beliau berkata: siapa yang membaca dan mengamalkannya,

ALLAH S.W.T akan melanjutkan usianya dan mengampuni dosanya dan mudah tercapai apa yang dikehendaki. (keterangan ini diambil dari Tafsir Al-Arais)

Syekh Majduddin r.a. mengatakan : Sesungguhnya di dunia ini terdapat 4000 wali yang terdiri dari wali Autat, Abdal, Rijalul ghoib dan wali quthub,

Semua wali ini mengamalkan ayat lima.Bila anda ingin bisa bertemu dengan mereka, maka tulislah ayat lima dan pergunakanlah sebagai azimat. Kemudian bacalah ayat lima ini, setiap hari dan malam.

Syekh Asyadali pernah bertemu dengan wali Quthub, ia berwasiyat agar membawa tulisan ayat lima serta membacanya. Dan ia akan dibukakan pintu pertolongan dan memperoleh derajat Quthub.
Syekh Jamil Al – Yamani bercerita pernah bertemu dengan wali Quthub dan diberi ijazah ayat lima ini, kemudian ia menemukan berkah di dalam segala hal.

Ibnu Mas’ud meriwayatkan, bahwa Rasullah s.a.w. selalu membaca ayat lima ini, baik ketika beliau sedang berada dalam negeri atau sedang dalam perjalanan dan dalam peperangan.

Dalam peperangan beliau selalu dapat mengalahkan orang – orang kafir dan orang – orang munafik dan selalu mendapat pertolongan.

Seandainya Ayat lima ini senantiasa diwiridkan oleh seorang pejabat, niscaya akan timbul kewibawaannya, dan disegani oleh orang yang dipimpinya. Dan bisa mengalahkan musuh – musuhnya.

Amiril mukmimin ‘Ali bin Abi Thalib berkata barangsiapa membacanya tiap – tiap hari atau membaca tulisannya, niscaya Allah menyeruh 12.000 malaikat dengan membawa senjata dari nur untuk menjaga orang tersebut dari bencana dan bala’. Dunia dibangunkan rumah di dalam Syurga sebanyak 600 tingkat yang terbuat dari mutiara yang merah.

Barangsiapa membaca dimuka orang yang ditakuti insya Allah orang yang ditakuti tersebut tiada kuasa untuk berbuat kejelekan kepadanya.

Akhirul kalam tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kunjungan anda ke blog ini,Sekian dulu dari saya,semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

bagi anda yang merasa mempunyai beberapa masalah dalam kehidupan anda bisa melihat

Doa Pelindung,Doa pengasihan,doa penyembuh dan pembuka rejeki yang di berikan dengan ijazah khusus dapat anda lihat di Doa mustajab

Dengan harapan dari sekian banyak jenis doa yang saya ijazahkan secara khusus ada yang sesuai dengan masalah anda…amiin

Wasalam

Fathul ahadi

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Bismillah Awal

Doa mustajab kali ini mencoba berbagi sebuah ilmu atau amaliah yang di samping merupakan amaliah yang mendatangkan pahala karena termasuk zikir juga ilmu ini dapat berfungsi sebagai pagar diri gaib bahkan bisa untuk menetralisir pukulan tenaga dalam yang sifatnya hasil transfer tenaga dalam,disamping itu kalau yang punya tenaga dalam pas pasan maka besar kemungkinan tenaga dalamnya akan memukul dirinya sendiri.

Dalam beberapa kasus tertentu Bismillah Awal ini pernah beberapa kali saya gunakan untuk mengobati kesurupan ringan.

Bismillah Awal

bismillah awalSaya namakan demikian karena orang tua saya memberikannya /menurunkannya kepada saya .beliau mengatakan maksudnya bismillah yang pertama atau bismillah tunggal..

jadi besar kemungkinan di daerah lain nama bismillah ini di namakan berbeda,karena kata ayah saya bismillah ini termasuk bismillah yang cukup banyak di kenal orang.

Bismillah awal ini saya ijazahkan secara umum ,jadi bagi yang ingin mengamalkannya saya persilahkan tanpa harus minta ijin kepada saya.

Ada beberapa cara pengamalan bismillah awal ini ,antara lain sebagai berikut:

1.Di amalkan setiap sore hari atau sehabis shalat ashar 3X: berfungsi sebagai pagai diri dan keluarga baik dari jenis santet dan sihir,serta gangguan makhluk halus.

2.Dibaca 1X setelah selesai membaca 99 asmaul husna setiap selesai shalat selama 40 hari : akan ada keajaiban yang merupakan anugerah secara khusus dari allah.

3.Untuk melindungi diri dari serangan tenaga dalam,dibaca 1X di tangan lalu telapak tangan diarahkan kepada orang yang menyerang tadi. ( ilmu ini tidak bisa di gunakan untuk menyerang musuh )

Adapun lafazh Bismillah Awal adalah sebagai berikut :

BISMILLAHIILLADZI LAA YADHUURU MAASMIHII SYAI’UM FIL ARDHII MAA FIS SAMAA WAHUWAS SAMII’UM BAHSIIR # FALLAHU KHAIRAN KHAFIDHAW WA HUWA ARHAMURRAHIIMIIN.

Artinya :
Dengan nama Allah tidak ada yang memberi bekas atas segala sesuatu yang di bumi dan di langit ( kecuali Allah ) dan dia maha mendengar lagi maha melihat .dari Allah segala kebaikan dan keselamatan sesungguhnya dia maha kasih sayang.

Mudah mudahan ilmu atau amaliah ini bisa berguna bagi anda,dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kunjungan anda ke blog saya..

Sekian dulu dari saya,semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
bagi anda yang merasa mempunyai beberapa masalah dalam kehidupan anda bisa melihat

Doa Pelindung,Doa pengasihan,doa penyembuh dan pembuka rejeki yang di berikan dengan ijazah khusus dapat anda lihat di Doa mustajab

Dengan harapan dari sekian banyak jenis doa yang saya ijazahkan secara khusus ada yang sesuai dengan masalah anda…amiin

Wasalam

Fathul ahadi

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS